Správcem poskytnutých osobních údajů zákazníků je Kavenu z.s., Koperníkova 2657/39, Plzeň, IČ: 22847600, zapsané v obchodním rejstříku pod spisovou značkou L 5834 (dále jen Kavenu) v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).

Kavenu zpracovává osobní údaje registrovaných zákazníků v tomto rozsahu:

  • Povinné údaje: jméno, příjmení, email, telefon
  • Služební údaje: přehled výpůjček, přehled rezervací, záznamy o poškození půjčených her
  • Účetní údaje: údaje o provedených peněžitých transakcích, zejména o jejich účelu, místě, čase a dalších náležitostech

Zákazník oznámí Kavenu případné změny identifikačních a kontaktních osobních údajů bez zbytečného odkladu.

Kavenu zpracovává osobní údaje za účelem poskytování služeb, konkrétně půjčování a prodej deskových her a s nimi poskytovaných bonusů, poskytování informací o deskových hrách, možnost účastnit se uzavřených akcí Kavenu a dále za účelem ochrany vlastního majetku a deskoherního fondu. Kontaktní údaje využívá Kavenu za účelem lepší komunikace se zákazníky.

Práva zákazníků jako subjektů osobních údajů

Zákazník má právo na přístup k předaným osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.

Kavenu zákazníkovi na jeho žádost poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů.

Žádost zákazníka týkající se ochrany osobních údajů Kavenu vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemné žádosti.

Doba uchování osobních údajů

Předané osobní údaje jsou v Kavenu uchovávány v souladu s Nařízením a odpovídajícím způsobem chráněny proti zneužití po dobu maximálně 5 let od následujícího kalendářního roku poslední aktivity zákazníka u účtu v Kavenu (např. vrácení všech vypůjčených her, poslední nákup, přihlášení apod.).

Zákazník může požádat o zrušení souhlasu se zpracováním dat, pokud nemá vůči Kavenu žádný dluh a nepřeje si nadále využívat jeho služeb. V takovém případě jsou data dále uchovány po dobu nezbytně nutnou k dokončení procesů požadovaných zákonem. Osobní údaje v počítačových databázích jsou následně likvidovány vymazáním identifikačních údajů (anonymizovány). Osobní údaje v papírové podobě jsou skartovány.

Zabezpečení osobních údajů

Osobní údaje jsou uchovávány tak, aby byl zamezen přístup nepovolaných osob obvyklými prostředky. Přístup k těmto údajům je omezen pouze na členy Kavenu, kteří s nimi pracují v rámci svých pracovních úkolů.

Kavenu uchovává poskytnuté osobní údaje v počítačové databázi. Přístup k těmto datům je chráněn systémem přístupových účtů, hesel a práv stanovených v rozsahu potřebném pro plnění úkolů jednotlivých členů Kavenu.

Osobní údaje pro Kavenu mohou zpracovávat i další poskytovatelé zpracovatelských služeb  a aplikací, např. online úložiště dat.

Další informace

Kavenu zpracovává osobní údaje na základě dobrovolného souhlasu zákazníka, v souladu s Nařízením.

Členové Kavenu preferují přímé a férové jednání, a proto prosí zákazníky, aby veškerou komunikaci týkající se evidence osobních údajů (jako např. podněty, připomínky či žádosti) vedli prostřednictvím emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Kavenu: info@kavenu.eu nebo Kavenu z.s., Koperníkova 2657/39, Plzeň, 301 00.

Pokud zákazník není spokojen s řešením ze strany Kavenu, může se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, který dohled nad ochranou osobních údajů vykonává.